Looking For Chemical, Boiler, Condenser Cleaning , Evaporator

Condenser & Evaporator

For more Information
งานบริการ รับล้างบอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ ล้างคูลลิ่ง เคมีบำบัดน้ำเสีย

Wednesday, July 15, 2015

condenser Boiler หม้อไอน้ำครื่องควบแน่น


การผลิตไอน้ำจากหม้อไอน้ำในปัจุบันสามารถวัดความสามารถในการสร้างพลังงานและอุณหภูมิได้จากพลังงานไฟฟ้าที่ให้ หรือความร้อนที่ได้รับเปรียบเทียบกับพลังงานที่ให้กลับคืนมา ทำให้เราสามารถคำนวนออกเป็นจำนวนเท่าโดยปัจจุบัน เครื่อกำเนิดพลังงานจากหม้อไอน้ำก็แปรผันตามกำลังวัตต์ นั้นคือยังเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่กำลัวัตต์สูงก็ย่อมทำงานได้ดีกว่าเครื่องขนาดเล็กที่ให้พลังงานต่ำกว่า ทั้งนี้ทั้นนั้นยังขึ้นอยู่กับอีกหลายหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวนต้นทุนให้พอเหมาะกับขนาดของธุรกิจ วันนี้จะกล่าวถึง condenser ซึ่งเป็น boiler ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้ใคร

หากพูดถึงบอยเลอร์ สิ่งหนึ่งที่มักได้ยินบ่อยๆคือหม้อไอน้ำที่มีการติดตั้งเครื่องควบแน่น (condenser) ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำจากการเผาไหม้ก๊าซและน้ำมันในหม้อไอน้ำด้วยอุณหภมิที่พอเหมาะ จนกระทั้งเกิดการควบแน่นเป็นของเหลว และนำพลังงานที่ได้จากกระบวนการไปใช้ประโยชน์ต่อ เรียกบอลเลอร์ชนิดนี้ว่า คอนเดนซิ่ง(condensing boiler) 

วัสดุสำคัญภายในจะติดตั้งอุปกรณ์ควบแน่นเพื่อนำพลังงานจากการเผาไหม้กลับมาใช้ โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงหลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำและทำให้ความร้อนจากการเผาไหม้เย็นตัวลง การควบแน่นจะคายความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำประมาณ 2260 kJ/kg หรือ 970btuh/pound ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการแลกเปลี่ยนความร้อนอีกด้วยหากเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซร้อนกับอากาศคุณภาพจะขึ้นอยู่กับความร้อนกับความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ ซึ่งหากสามารถควบแน่นไอน้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ได้ทั้งหมดจะทำให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ เเต่หากความชื้นสัมพัทธ์ลดลง หม้อไอน้ำcondensingก็จะทำประสิทธิภาพได้ลดลง

No comments:

Post a Comment